ZWROTY BILETÓW

Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać ebilet
(w przypadku posiadania faktury kopię faktury) na adres Teatru, dostarczyć osobiście
lub przesłać na adres email: bow@teatrrozbark.pl oraz dołączyć następujące informacje:
– imię i nazwisko Kupującego;
– numer transakcji lub adres email podany w zamówieniu w systemie sprzedaży przelewy24.pl;
– nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot.

Zwrotu biletu można również dokonać bezpośrednio w kasie Teatru najpóźniej na pięć dni przed spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub biletu kupionego przez system sprzedaży internetowej.

Kasa Teatru czynna przez 120 min przed wydarzeniem do godziny jego rozpoczęcia (np. 17:00-19:00 jeśli wydarzenie zaczyna się o 19:00).

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK

 

 

 • 1. DEFINICJE
 1. Teatr – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, z siedzibą przy ul. Wojciecha Kilara 29,
  41-902 Bytom, Wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Bytom pod nr 4.
  NIP: 6263013871, REGON: 243439816.
  2. Kasa – miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Teatru.
  3. Spektakl – wszystkie spektakle prezentowane na scenie Teatru ROZBARK
  4. Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu artystycznym.
  5. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.
  6. Sprzedaż – sprzedaż biletów w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu online.
  7. BOW – Biuro Obsługi Widza w Teatrze ROZBARK.
 • 2. INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym repertuarze bez podania przyczyny.
  2. Widzowie zobowiązani są do wcześniejszego przybycia do Teatru. Po rozpoczęciu spektaklu
  spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię, aż do przerwy, jeżeli została ona
  przewidziana w spektaklu.
  3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
  4. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania.
  5. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
  1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  6. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem
  dzieci, w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze
  przedstawienia.
  7. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru, jak również w przypadkach
  naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów
  zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów
  zakupu biletów.
  8. DOKONANIE ZAKUPU BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ KLIENTA POWYŻSZEGO
  REGULAMINU WE WSZYSTKICH JEGO ASPEKTACH.
  9. Teatr informuje, że zapłata za bilety zakupione w systemie online
  będzie dokonywana za pomocą podmiotu wykonującego na rzecz teatru usługi płatnicze:
  firmę PayPro SA, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, www.przelewy24.pl
  10. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom i studentom z ważnymi
  legitymacjami, które należy okazać wraz z biletem przy wejściu na widownię. Brak ważnych
  dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek spowoduje konieczność dopłaty do ceny
  biletu normalnego.
 • 3. SPRZEDAŻ BILETÓW
 1. Kasa biletowa Teatru jest czynna w dniu wydarzenia, na dwie godziny przed planowanym spektaklem.
  2. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kasy, po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Teatru.
  3. Teatr honoruje następujące formy płatności za bilety:
  – gotówką lub kartą płatniczą w kasie;
  – przez system internetowej sprzedaży biletów,
  regulowany osobnymi zasadami, określonymi w §5 niniejszego regulaminu.
  4. Odbiór biletów opłaconych przelewem następuje TYLKO na podstawie potwierdzenia przelewu i najpóźniej na pół godziny przed spektaklem.
  5. Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 30 dni od daty sprzedaży biletów.
  6. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
 • 4. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie
  internetowej https://www.teatrrozbark.pl.
  2. Zakup w systemie internetowej sprzedaży biletów oznacza akceptację przez kupującego
  regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.
  3. Sprzedaż biletów w systemie online odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
  – dokonanie rezerwacji i zamówienie online przez zakładkę kup bilet;
  – wypełnienie formularza i podanie wszystkich wymaganych w nim danych;
  – uiszczenie zapłaty za zamówienie przez system płatności www.przelewy24.pl
  – otrzymanie przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez
  niego adres email wraz z tzw. biletem domowym.
  W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący jest zobowiązany
  podczas zamawiania zaznaczyć opcję faktura i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne
  do jej wystawienia.
  4. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego.
  Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne
  anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl przez PayPro SA, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje,
  iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie
  lub zwrócone.
  5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę
  manipulacyjną, doliczaną do ceny każdego biletu.
  6. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 26 lipca 2010r. dotyczącym sprzedaży biletów w zakresie zamówień i płatności drogą
  internetową, która nie podlega fiskalizacji.
  7. Zakupienie biletu ulgowego w systemie online podlega weryfikacji przed wejściem na
  spektakl. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki. Bilety ulgowe
  bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne.
  8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej cztery godziny przed
  spektaklem. Na dwie godziny przed spektaklem bilety można kupić w kasie Teatru. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
  9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
  – skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu
  zamówienia;
  – wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci
  internetowej;
  – za bilety zagubione przez Kupującego;
  – funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów
  przez Kupującego;
  – wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej;
  – indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji;
  – przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej;
  10. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili lub
  prowadzenia sprzedaży na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Teatru bez konieczności
  podawania przyczyn.
  11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą
  elektroniczną.
  12. W celu wejścia na spektakl Kupujący/Widz winien posiadać bilet z możliwością odczytania
  wszystkich danych zawartych na bilecie.
  13. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
  14. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego.
  15. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl
  18. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić
  koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie
  gwarantuje realizację zamówienia na bilet przez Teatr.
 • 5. ZWROTY
 1. Zwrotu biletów można dokonać bezpośrednio w kasie Teatru najpóźniej na pięć dni przed
  spektaklem, wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub biletu kupionego przez system
  sprzedaży internetowej. W przypadku zwrotu biletu Teatr pobiera opłatę manipulacyjną w
  wysokości 20% wartości biletu.
  2. Zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką lub poprzez zwrot na kartę płatniczą w kasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem BOW.
  3. W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu
  sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
  4. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię teatru. Nie
  przysługują w takim przypadku zwrot ani wymiana biletu.
  5. Bilety uszkodzone mogą podlegać wymianie, bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie
  podlegają zwrotowi ani wymianie.
  6. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski
  żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) Kupującym, którzy zakupili bilety
  przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty imprezy lub w
  miarę posiadanych przez teatr możliwości zamiana na inny termin lub spektakl.
  7. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż określone
  w niniejszym paragrafie.
  8. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru,
  Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej
  wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie (z pominięciem opłaty prowizyjnej
  systemu przelewy24.pl ) na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu,
  dostarczonego do Teatru osobiście lub mailem, jako załącznik-skan, w terminie do 60 dni po odwołanym spektaklu.
  Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać ebilet
  (w przypadku posiadania faktury kopię faktury) na adres Teatru, dostarczyć osobiście
  lub przesłać na adres email: bow@teatrrozbark.pl oraz dołączyć następujące informacje:
  – imię i nazwisko Kupującego;
  – numer transakcji lub adres email podany w zamówieniu w systemie sprzedaży przelewy24.pl;
  – nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot.
  Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np. gotówka, zwrot na kartę płatniczą.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procesie rezerwacji
  i sprzedaży biletów jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK z siedzibą w Bytomiu (41–902), przy ul. W. Kilara 29. Przekazanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie
  i przechowywanie przez Teatr jego danych osobowych.
 2. Wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem e–mail: iod@teatrrozbark.pl.
 3. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług
  drogą elektroniczną oraz zawarcia z Klientem i wykonania umowy sprzedaży biletów
  zamówionych online. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest zgodne
  z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego
  i europejskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 4. Dokonując zakupu online, Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych,
  kompletnych oraz zgodnych z prawem danych osobowych. Za wszelkie skutki powstałe
  w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 5. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w systemie sprzedaży biletów online na stronie www.teatrrozbark.pl, Kupujący wyraża zgodę na:
 6. przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr oraz firmę PayPro SA danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
 7. kontaktu z Kupującym;
 8. wykonywanie wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 9. Kupujący ma prawo swobodnego i bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych
  w każdym czasie oraz prawo ich: poprawiania, uaktualniania, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz
  w kasie biletowej i Biurze Obsługi Widza Teatru.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.
  3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Widzem, a Teatrem.
  4. Bilety prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
  Cywilnego.
  5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży biletów jest prawo polskie.
  6. Ewentualne spory powstałe między widzem niebędącym konsumentem w rozumieniu
  przepisów Kodeksu cywilnego, a Teatrem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
  siedziby Teatru, a w przypadku Klientów będących konsumentami właściwym będzie sąd wedle
  właściwości ogólnej.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz:
  – przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176);
  – Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271);
  – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna
  w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie
  www.teatrrozbark.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Widzów przed
  wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień
  regulaminu.
  9. Widz akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej
  obecności i aktywności na stronie Teatru. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać
  wykorzystane do analizy aktywności Widzów.
  10. Widz, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na wykonywanie przez organizatora wydarzenia, podczas danego wydarzenia zdjęć bądź filmów, które będą publikowane na stronie Teatru, profilach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub w materiałach promocyjno–reklamowych. W przypadku braku wyrażenia zgody należy złożyć pisemne oświadczenie Administratorowi danych osobowych.