POKŁADY KULTURY

Celem głównym projektu jest stworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej opartego na uznaniu roli aktywnego uczestnictwa w kulturze jako narzędzia służącego kształceniu postaw obywatelskich i prospołecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia postaw odbiorców kultury

– nawiązanie realnej, długoterminowej współpracy pomiędzy instytucjami kultury a edukacją, opartej na wiedzy dotyczącej specyfiki pracy i możliwości obu stron (wykorzystanie potencjału miejsc, zwerbalizowanie i uwzględnienie potrzeb, oczekiwań i możliwości)

– zmiany struktury społecznej miasta poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację w przestrzeni miasta i we współpracy z instytucjami kultury zaplanowanych, uwzględniających specyfikę miasta wydarzeń kulturalnych

– kształcenie postaw obywatelskich i prospołecznych o charakterze działań zaangażowanych poprzez inicjowanie działań aktywizujących, włączających i integrujących środowisko kulturotwórcze z edukacją.

REZULTATY:

– nabycie przez nauczycieli kompetencji do samodzielnych działań w obszarze edukacji kulturalnej w oparciu o zasoby miasta

– podejmowanie nowych działań w przestrzeni miasta mających charakter włączający i integrujący środowiska edukacyjne i kulturalne

– zwiększenie stopnia współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami oświatowymi

– doskonalenie umiejętności prowadzenia działań edukacyjnych dla nauczycieli przez przedstawicieli instytucji kultury

– rozbudzenie świadomości roli edukacji kulturalnej w kształtowaniu struktury społecznej miasta poprzez kształcenie postawy zaangażowania i otwartości

– wzmocnienie zainteresowania mieszkańców miasta uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych

WARTOŚCI DODANE:

– wzmocnienie wizerunku instytucji kultury jako miejsca otwartego

– integracja środowisk

– wzmocnienie poczucia tożsamości wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców

– poprawa jakości ofert edukacji pozaszkolnej poprzez lepszą znajomość potrzeb i specyfiki

Pierwszy rok projektu POKŁADY KULUTRY – MIEJSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ skupi się na nauczycielach. Spotkamy się raz w miesiącu, w soboty, na pięciogodzinnych warsztatach. Spotykamy się aby wspólnie doświadczać, poznawać siebie i swoje możliwości, uczyć się wspólnie rozwiązywać nietypowe zadania celowo zmuszające nas do opuszczenia tzw. strefy komfortu, uczyć się komunikować nasze potrzeby i poznawać potrzeby innych, współpracować. Będziemy penetrowali przestrzeń naszego miasta, poznawali je i poznawali ludzi reprezentujących istniejące w naszym mieście instytucje. Będziemy planować działania w partnerstwach, rozmawiać ze sobą i szanować odmienność swoich zdań. Będziemy uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych miasta, a potem wspólnie przepracujemy metody – jak o nich rozmawiać z uczniami. Warsztaty mają być dla nas ścieżką osobistej przygody, nowych doświadczeń, wycieczką w świat własnych wartości po to, aby poznać lub uświadomić sobie własny potencjał, nazwać to, co sprawia nam radość i daje poczucie satysfakcji.

Brzmi znajomo? Powinno! Wszystkie te sformułowania znajdują się w opisie kompetencji kluczowych. Oczekuje się od nauczycieli, umiejętności takiego prowadzenia zajęć , aby móc owe kompetencje kształtować, tym czasem kształtowanie ich w szkolnym podziale na przedmioty wydaje się niemal niemożliwe. Program, stworzony we współpracy z wszystkimi instytucjami kultury w naszym mieście, to wynik doświadczenia prowadzenia przez koordynatorkę prze 15 lat – Klas Aktywności Twórczej, w których wspomniane wyżej kompetencje kluczowe, rozwijane były w oparciu o uczestnictwo w kulturze i wspólne doświadczanie.

Celem naszego projektu jest przeprowadzenie nauczycieli przez proces, podczas którego powinni doświadczyć tego, czego mogą doświadczyć uczniowie, jeśli zrzucimy z siebie balast typowo „szkolnych standardów”. Wyjdziemy poza przestrzeń szkoły, każdy z kolejnych warsztatów odbędzie się w innej instytucji, w której spędzimy kilka godzin na wspólnym działaniu, ale także poznamy osoby zajmujące się w nich edukacją. Nawiążemy relacje, poznamy się, spędzimy wspólnie czas realizując kreatywne zadania pobudzające naszą wyobraźnię, odnoszące się osobistych doświadczeń i własnej energii.

Po roku, wszyscy będą mogli przystąpić do stworzenia własnego, rocznego programu edukacji kulturalnej dla dowolnie wybranej przez siebie grupy i w dowolnej formule. Wychodzimy z założenia, że najlepsze projekty to te, które realizujemy z potrzeby serca, z powodu własnych fascynacji i pasji. Cztery, wyłonione na drodze konkursu, programy otrzymają dofinansowanie (na zasadzie regrantingu) na realizację oraz merytoryczne wsparcie mentora.

Jakie obszary będziemy penetrowali? Zaczniemy od tematu „Przez media i ICT do świadomego i krytycznego odbioru kultury” – poznamy aplikacje, które pozawalają zachwycić uczniów podczas lekcji, nie wymagają zaawansowanych umiejętności, są dostępne i łatwe w obsłudze, a przede wszystkim wykorzystane w nieoczywistym kontekście kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez działania artystyczne. Podczas warsztatu „Jak wykorzystać sztuki wizualne do opowiadania o świecie?” poznamy metody działań artystycznych, w których nie efekt jest ważny, ale proces myślenia, formułowania własnych sądów i wyrażania go poprzez tworzone przez siebie dzieło. Teatrem, który w szkole jest zjawiskiem dość powszechnym, również zajmiemy się dość przewrotnie. Każdy z uczestników będzie musiał uczestniczyć w trzech spektaklach – teatru dramatycznego, teatru tańca i operowym. Takie możliwości daje nam nasze miasto – mamy Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Operę Sląską i Bytomskie Centrum Kultury. Warsztat teatralny będzie poświęcony temu „Jak rozmawiać o teatrze?”, odniesiemy się do własnych odczuć aby uświadomić sobie w pełni, że rozmowa „o teatrze” to często pretekst do rozmowy o uczuciach, do kształcenia umiejętności ich uświadamiania i nazywania, do wymiany sądów i opinii. Kolejne warsztaty „ Tożsamość na fundamentach wiedzy”, „Turystyka miejska – przestrzeń edukacji i budowania tożsamości” pozwolą na uświadomienie sobie jak ważnym elementem postawy obywatelskiej jest poczucie własnej tożsamości. Porozmawiamy o swoim pochodzeniu, o korzeniach, o naszym zakotwiczeniu w rzeczywistości, w której żyjemy, ale także poznamy miejsca i ludzi, którzy mogą wspierać nas w tego rodzaju działaniach z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatu „Film w archiwum domowym, czyli pomiędzy utrwalaniem historii a kreacyjnym potencjałem ponownego wykorzystania archiwaliów” odkryjemy obszar, który odnosić się będzie do mediów, zarówno tych archiwalnych, jak i tych, które współcześnie umożliwiają podróże w czasie w poszukiwaniu tożsamości i kształtowaniu postaw społecznych. Na koniec zmapujemy swoje kilkumiesięczne doświadczenia w odkrywaniu miejsc i osób, które określimy mianem „kulturotwórczych”.

W Pokładach kultury – kultura i sztuka stają się dla nas pretekstem do wycieczki w głąb siebie i w najbliższą przestrzeń, ale nie tracąc z oczu dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury.

Koordynatorka Katarzyna Michalska

Informacje o projekcie https://www.facebook.com/PokladyKulturyBytom/

logo