POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. TREŚCI ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ www.teatrrozbark.pl, USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ FAN PAGE’A NA PORTALU FACEBOOK BYTOMSKIEGO TEATRU TAŃCA I RUCHU ROZBARK.


 

I
Zawartość polityki prywatności administratora

 

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.teatrrozbark.pl (zwanej dalej “Stroną”), usług świadczonych drogą elektroniczną, przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej oraz fan page’a na portalu Facebook Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
Polityka prywatności administratora zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskanych przez Stronę oraz przetwarzanych w związku z fan page’m na portalu społecznościowym Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce plików cookies na stronie:

www.teatrrozbark.pl/polityka-prywatnosci

 

II
Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.
Z administratorem danych można skontaktować się:
pod adresem korespondencyjnym: ul. W. Kilara 29, 41 – 902 Bytom, tel. +48 32 428 13 00;
pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@teatrrozbark.pl.

 

III
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 

Strona internetowa www.teatrrozbark.pl

W celu realizacji funkcji informatycznych za pośrednictwem Strony www, właściciel Strony (witryny) przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania Strony: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub w innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe, i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

 

Reklamacje

 

W celu rozpatrywania reklamacji właściciel Strony przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e–mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczność zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji właściciel Strony może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy.

 

Fan page na Facebooku

 

Prowadzenie fan page’a:
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia korzystania im z fan page’a. Administrator posiada informacje o:
polubieniu fan page’a;
aktywności na fan page’u;
treści komentarzy i postów zamieszczonych przez użytkowników.

 

Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

 

W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem, administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie przetwarzane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności obrony przez ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fan page’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną – formularz kontaktowy online

 

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy
Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie przetwarzane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych usługach, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, a w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
W zakresie przesyłania informacji marketingowych za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6. ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e–mail lub numeru telefonu.

 

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

 

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e–mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
umożliwienia kontaktu e–mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla    dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi,  uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 

Statystyki korzystania z usług

 

W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące:
korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej;
korzystania z fan page’a,  w tym celu administrator korzysta z narzędzi dostarczonych przez Facebooka;
korzystania z formularza kontaktowego online;
plików cookies lub innych podobnych technologii.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony i z Facebooka, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw  
i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane  w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi Strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze Strony oraz poprawę jakości świadczenia usług na Stronie internetowej, jest to nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. Ze względu na charakter działalności Facebooka użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.
Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od daty otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebook może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.

 

Działania marketingowe i PR administratora

 

Na Stronie oraz na fan page’u administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach oraz imprezach, które organizuje lub w których bierze udział.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie lub na Facebooku.

 

Działania marketingowe innych produktów i usług

 

Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony lub charakter portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

IV
Odbiorcy danych osobowych

 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora, takich jak hostingu, usługi IT, usług prawnych i doradczych.

 

V
Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

VI
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:
dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryterium jego ustalenia, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymania kopii danych  – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są  nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, do których zostały zebrane (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach  (art. 21 RODO);
do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

https://uodo.gov.pl/pl

telefonicznie: 606 950 000.

 

VIII
Inspektor Ochrony Danych

 

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą,  może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:
e–mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@teatrrozbark.pl;
na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

IX
Zmiany polityki prywatności

 

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
Niniejsza polityka prywatności zaktualizowano dnia 1 października 2019r.