TERYTORIUM

26

kwiecień

TERYTORIUM

Najnowsza praca zespołu artystycznego Teatru Rozbark w wykonaniu Joanny Brodniak i Katarzyny Zioło wg koncepcji i w choreografii Anny Piotrowskiej.

PL

TERYTORIUM

Odwołując się do definicji terytorium, jako części powierzchni należącej do danego państwa, w swojej pracy badam m.in. granice, które stają się płynne dzięki świadomości bycia i współżycia. Terytorium,  również jak u zwierząt, to teren broniony przed innymi osobnikami tego samego gatunku. Od samego początku tworzenia koncepcji towarzyszyła mi wizja samoistnego tworu, bytu. Absolutnie zafascynował mnie kostium, który staje się również scenografią. Hipnotyczny ciężar, tworzący wewnętrzny, organiczny trans osób będących i żyjących pod jego wpływem. Ciało obiekt w relacji z kostiumem tworzy wymowne obrazy. Bieżąca dramatyczna, światowa sytuacja w stanie okrutnej wojny w Ukrainie i niewytłumaczalnej agresji ze strony Rosji, skłania do głębokich refleksji. Rekwizyt, z którym pracowałam otworzył przestrzeń wielu doświadczeń, wywołując miejscami syndromy bezpaństwowości, bezdomności, totalnego braku bezpieczeństwa. Czym jest posiadanie? Co oznacza dla każdego z nas konsumpcjonizm? Ile jest w nas pokory? Czym są granice państwowości? Na ile terytorium staje się bytem autonomicznym?  Po czyjej stronie jest głęboka empatia i współczucie i współodczuwanie. Ostatecznie wybrzmiewa dualizm i zrozumienie, że dla wszystkich znajdzie się miejsce. Ekologiczne wątki życia w totalnej symbiozie i zgodne z porządkiem świata. Północ, południe, wschód, zachód, w środku, na zewnątrz, posiadanie, pustka. To co żyje, umiera. Umiera, żeby zrobić miejsce na nowe. „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz…” (AP)

  • koncepcja, choreografia, kostium: Anna Piotrowska,
  • tańczą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło,
  • premiera: 8 kwietnia 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark.

EN

TERRITORY

Referring to the definition of territory as a part of the surface belonging to a state, my work examines, among other things, the borders that become fluid through the consciousness of being and coexistence. Territory, also as in animals, is an area defended against other individuals of the same species. From the very beginning of creating the concept I was accompanied by the vision of a self-contained creation, a being. I was absolutely fascinated by the costume, which also becomes a set design. The hypnotic weight, creating an inner, organic trance of people being and living under its influence. The body-object in relationship with the costume creates meaningful images. The current dramatic, world situation in a state of cruel war in Ukraine and inexplicable aggression from Russia, creates deep reflections. The prop I worked with opened up a space of many experiences, evoking in places syndromes of statelessness, homelessness, total insecurity. What is possession? What does consumerism mean for each of us? How much humility is there in us? What are the limits of statehood? To what extent does a territory become an autonomous entity?  On whose side is deep empathy and compassion. Ultimately, dualism resounds and the understanding that there is a place for everyone. Ecological themes of living in total symbiosis and in harmony with the world order. North, south, east, west, inside, outside, possession, emptiness. What lives, dies. It dies to make room for the new. “Ashes to ashes you were created, dust to dust you shall return…” (AP)

  • concept, choreography, costume: Anna Piotrowska,
  • dancing: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło,
  • premiere: 8 April 2022, Scena Cechownia, Teatr Rozbark.

zdjęcia Jola Staszczyk