POLICZALNI

29

styczeń

P      O     L    I   C  Z A L NI

koncepcja, choreografia i reżyseria: Anna Piotrowska,

kreacja i wykonanie: Joanna Brodniak, Kamil Bończyk, Stanisław Bulder, Ewa Noras, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło,

muzyka: Aleksandra Piotrowska,

asystent: Łukasz Szleszyński,

kreacja przestrzeni, kostiumu i scenografii: Anna Piotrowska,

reżyseria światła: Paweł Murlik,

realizacja światła: Dastin Greczyło, Krzysztof Soszka,

realizacja dźwięku: Jakub Ritter,

produkcja: Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Centrum Teatru i Tańca w Warszawie, Teatr Zawirowania, Fundacja Rozwoju Tańca_eferte,

współprodukcja: FUNDACJA SCENA WSPÓŁCZESNA

dyrektorzy Teatru Zawirowania: Elwira Piorun, Włodzimierz Kaczkowski,

koordynator produkcji: Wojciech Grudziński,

Projekt Centrum Teatru i Tańca w Warszawie współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

premiera bytomska: 26 września 2021, Teatr Rozbark, Bytom (Scena Cechownia, KILARA 29)

premiera warszawska: 30 września 2021, Zawirowania, Warszawa (BRUNA 9)

sesja fotograficzna: Aleksandra Staszczyk, Jola Staszczyk

grafika: anatan

VIDEO

 

Liczby tworzą nas i nasze historie. Przychodzimy, jesteśmy i odchodzimy w liczbach. Statystycznie urealniamy w pędzie nasz byt. Świat liczb odkrywa absolutną eksplozję
w teraźniejszości. Wyostrza powtarzalność, konstruuje rytuały codzienności.
Świat policzalnych otworzył zasadę i zrozumienie, że nie ma przeszłości, że nie można się cofnąć. Matematyka nie uznaje przeszłości. Brakuje przestrzeni na refleksję, ze względu na ciągły pęd. Liczby są tak pojemne, że poszerzają świat i maksymalizują codzienność. Liczby, zbiory, ułamki, równania, energia i pęd ich policzalności. 4 strony świata,
2 plus 2, chrzest, komunia, ślub, wesele, pogrzeb, 4 kończyny, nr konta, stypa, 24 kręgi: szyjne, piersiowe, lędźwiowe, 32 zęby, pesel, 2 oczodoły, nr telefonu, 5 linii papilarnych … – ciągła analiza życia przez liczby. Ile to jest raz? Za – raz, raz, te-raz.
Policzalni stali się dla mnie bohaterami przyszłości z przeszłości. Obecni w momencie performensu, a okryci nostalgią mojego spojrzenia. Porywacze, wyrywacze liczb schodzących do zera. Policzalność tworzy pewne napięcie w bohaterach, którzy ulegają bezwiednie presji czasu. Pielgrzymi celebrujący w dzienniku statystycznym, w globalnej energii bycia i doświadczania. (AP)

Spektakl stworzony został w ramach współpracy Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark pod dyrekcją artystyczną Anny Piotrowskiej i Teatru Tańca ZAWIROWANIA z Warszawy pod dyrekcją Elwiry Piorun i Włodzimierza Kaczkowskiego. Naszym celem jest poszerzanie pola w wymianie działań i doświadczeń artystycznych, które mamy nadzieję przyniosą ciekawe rozwiązania. Teatr ZAWIROWANIA reprezentują w spektaklu Ewa Noras i Stanisław Bulder, a Teatr Rozbark: Joanna Brodniak, Kamil Bończyk, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło. Za koncepcję, choreografię i reżyserię odpowiada Anna Piotrowska, związana obecnie z Teatrem Rozbark, która również działa w środowisku warszawskim, związana szczególnie w latach 1995-2012. Muzykę oryginalną do spektaklu stworzyła Aleksandra Piotrowska.

 

EN

C   O U N   T   A   B    L    E

 

concept, choreography and direction: Anna Piotrowska,

creation and performance: Joanna Brodniak, Kamil Bończyk, Stanisław Bulder, Ewa Noras, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło,

music: Aleksandra Piotrowska,

assistant: Łukasz Szleszyński,

creation of space, costume and scenography: Anna Piotrowska,

lighting director: Paweł Murlik,

lighting design: Dastin Greczyło, Krzysztof Soszka,

sound design: Jakub Ritter,

production: Bytom Dance and Movement Theatre Rozbark, Theatre and Dance Centre in Warsaw, Zawirowania Theatre, Dance Development Foundation­_eferte,

co-production: THE CONTEMPORARY SCENE FOUNDATION

directors of Zawirowania theatre: Elwira Piorun, Włodzimierz Kaczkowski,

production coordinator: Wojciech Grudzinski,

The project of the Centre for Theatre and Dance in Warsaw is co-financed by the Capital City of Warsaw.

Bytom premiere: September 26, 2021, Rozbark Theatre, Bytom (Cechownia Stage, KILARA 29)

Warsaw premiere: September 30, 2021, Zawirowania, Warsaw (BRUNA 9)

photo: Aleksandra Staszczyk, Jola Staszczyk

graphics: anatan

translation: Daniel Zych

VIDEO

  

Numbers make us and our stories. We come, we are, and we go into numbers. We statistically make our existence real in the momentum. The world of numbers reveals an absolute explosion in the present. It sharpens repetition, constructs the rituals of everyday life. The world of the countable has opened the principle and understanding that there is no past, that one cannot go back. Mathematics does not recognize the past. It lacks space for reflection because of its in constant momentum. Numbers are so capacious that they expand the world and maximize the everyday. Numbers, sets, fractions, equations, energy and momentum of their countability. 4 sides of the world, 2 plus 2, baptism, communion, wedding, funeral, 4 limbs, account number, wake, 24 vertebrae: cervical, thoracic, lumbar, 32 teeth, pesel, 2 eye sockets, phone number, 5 fingerprints … – a continuous analysis of life through numbers. How many is once? For – once, once, now. The countable became for me the heroes of the future from the past. Present in the moment of performance, and shrouded in the nostalgia of my gaze. Hijackers, snatchers of numbers descending to zero. The quantifiability creates a certain tension in the characters who succumb involuntarily to the pressure of time. Pilgrims celebrating in a statistical journal, in the global energy of being and experiencing. (AP)

 We invite you to a performance created in cooperation with the  Dance  and Movement Theatre Rozbark from Bytom under the artistic direction of Anna Piotrowska and ZAWIROWANIA Dance Theatre from Warsaw under the direction of Elwira Piorun and Włodzimierz Kaczkowski. Our goal is to broaden the field in the exchange of activities and artistic experiences, which we hope will bring interesting solutions. ZAWIROWANIA Theatre is represented in the performance by Ewa Noras and Stanisław Bulder, while Rozbark Theatre: Joanna Brodniak, Kamil Bonczyk, Alexey Torgunakov, Katarzyna Zioło. Anna Piotrowska, currently associated with the Rozbark Theatre, is responsible for the concept, choreography and direction. She is also active in the Warsaw environment, particularly in the years 1995-2012. The original music for the performance was created by Aleksandra Piotrowska.