DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu https://teatrrozbark.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki oraz filmy zawierają alternatywne opisy.

 

Dostępność wymienionych punktów Teatr planuje sukcesywnie wdrażać do końca 2021oraz w pełni dostosować stronę do.2022 .Bardzo duża ilość treści znajdująca
się na stronie  internetowej Teatru ma wpływ na termin realizacji jej dostępności.

Serwis teatrrozbark.pl prowadzony jest od 2014 roku. Zatem jego struktura została opracowana przed wprowadzeniem nowych przepisów, dotyczących dostępności.
Serwis jest rozbudowany oraz często aktualizowany ze względu na bogatą ofertę teatru.
Z powyższych powodów oraz ze względu na poziom skomplikowania technicznego poprawienie istniejącej platformy, a tym samym jej dostępności może być przeprowadzane sukcesywnie.

Próba wprowadzenia wszystkich poprawek w trybie natychmiastowym wiązałaby
się z całkowitym wyłączeniem serwisu www oraz z nadmiernym obciążeniem
dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.teatrrozbark.pl

 • Strona www.teatrrozbark.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0.

poziom AA.

 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku.
 • Informacje publikowane na stronie są możliwe do odnalezienia i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny).
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści.
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła.
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne.
 • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25

Aktualizacja deklaracji:2021-03-22

Deklarację sporządzono korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c4368142-cf9e-4ed3-a150-920f7dd06801

z którego wynika, że strona internetowa www.teatrrozbark.pl spełnia wymagania
w 93,78 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Grzelak-Szweda spolecznie@teatrrozbark.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 428 13 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest: Beata Grzelak-Szweda
kontakt: spolecznie@teatrrozbark.pl tel. +48 32 428 13 07 (pn – pt 9.00 – 15.00)
Prosimy o kontakt na co najmniej 3 dni przed wizytą w  naszym teatrze w celu szczegółowego omówienia  współpracy w dniu spektaklu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOJŚCIE DO TEATRU

Z przystanku Bytom- Teatr Tańca -Rozbark, przechodząc przez przejście dla pieszych kierując się w górę ul. Chorzowskiej, w stronę małego ronda. Po prawej stronie widoczny jest budynek Teatru. Do wejścia Teatru prowadzi podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

OTOCZENIE TEATRU

Budynek Teatru znajduje się w dzielnicy Rozbark przy ulicy Kilara 29 i ma charakter zabytkowy. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta granitową kostką brukową.
Przed budynkiem na pasie zieleni został umiejscowiony baner z nazwą instytucji (oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych).
• Na szczycie budynku (przy ul. Kilara) został zamontowany słup informacyjny z nazwą instytucji (oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych).
• Przed wejściem do budynku po obu stronach szerokich drzwi wejściowych (przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych) zostały umieszczone dwa banery z nazwą instytucji .
• Budynek jest wyposażony w 5 wejść. Dwa z nich na szczytowych ścianach
są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia głównego prowadzą dwa podjazdy  z barierką, zarówno od strony ulicy Kilara jak i parkingu wewnętrznego.
Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek, dostosowany do wysokości osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
• Do tylnego wejścia prowadzi zjazd o małym nachyleniu od strony parkingu wewnętrznego.
• Wejście główne przeznaczone jest dla gości odwiedzających.
• Wejście tylne przeznaczone jest dla uczestników warsztatów, zajęć stałych
oraz dla artystów.
• Wejście tylne z zewnętrzną klatką schodową jest wejściem przeznaczonym
dla pracowników.
• Dwa wejścia boczne są traktowane jako ewakuacyjne i techniczne.
PARKING
Teatr nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje jednak możliwość wjazdu na parking wewnętrzny Teatru. Aby skorzystać z takiej możliwości należy poinformować Teatr co najmniej 3 dni przed przybyciem na spektakl.

WNĘTRZE TEATRU:

PORTIERNIA I SZATNIA
Portiernia oraz szatnia znajdują  się na parterze, po prawej stronie foyer, bezpośrednio przy wejściu głównym. Pomieszczenie to nie posiada podjazdu ułatwiającego poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzą do niego trzy stopnie,
które są wyposażone w listwy naschodowe, kontrastujące z kolorem schodów. Osoby
z niepełnosprawnościami planujące wizytę w teatrze prosimy o kontakt z biurem Obsługi Widza od poniedziałku do piątku  od 9:00 do 15:00, w celu omówienia możliwości dotarcia do budynku, zakupu i rezerwacji biletów. Tel.+ 48 32 428 13 16,
e-mail bow@teatrrozbark.pl

 

SALA WIDOWISKOWA
• Wejście na salę widowiskową jest zlokalizowane na tym samym poziomie co wejście główne oraz foyer. Prowadzą na nią dwuskrzydłowe szerokie drzwi. Wejście na salę widowiskową jest w pełni funkcjonalne pod kątem osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze widowni (obok miejsc w pierwszych rzędach). Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

BIURO OBSŁUGI WIDZA I KASA
• Na poziomie 0 znajduje się  Biuro Obsługi Widza oraz Kasa, przestrzeń Kawiarni
oraz korytarz prowadzący do zaplecza sceny, sali konferencyjnej, a także części administracyjnej i studia ćwiczeń oznaczonego jako „C”. Do tego poziomu prowadzą
trzy stopnie schodowe,  które są wyposażone w listwy naschodowe kontrastujące
z kolorem schodów. Poziom 0 jest on skomunikowany otwartą platformą dla osób niepełnosprawnych. Platforma wymaga uruchomienia oraz nadzoru przez pracownika teatru. Pracownicy upoważnieni do obsługi platformy przebywają w bezpośrednim sąsiedztwie tego urządzenia, czyli w portierni przy wejściu głównym. Portiernia jest otwarta 24 godziny na dobę. Platforma jest wyposażona w przyciski funkcyjne wewnątrz oraz na zewnątrz. Platforma nie jest wyposażona w sygnały akustyczne.

TOALETA
• Na poziomie 0 (w korytarzu) po lewej stronie zlokalizowana jest pierwsza toaleta
dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie to oznaczone jest nr 0 /5.

 • Część administracyjna teatru (poziom +1) wyposażona jest w toaletę przystosowaną

dla potrzeb osób niepełnosprawnych oznaczona numerem +1/11

 • na poziomie -1 znajduje się trzecia toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  oznaczona nr -1/ 2.

SCENA I ZAPLECZE SCENICZNE
• W tylnej części budynku na poziomie 0 znajduje się zaplecze sceniczne z dwoma wejściami na scenę dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
• Scena oraz jej zaplecze posiada niezależny monitoring wideo przeznaczony do nadzoru
i komunikacji dla działań scenicznych. Nadzór nad tą częścią monitoringu sprawuje obsługa techniczna.
• Na zapleczu sceny znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych nr 2.
Jest to platforma zabudowana, wyposażona w sygnalizatory akustyczne oraz w przyciski
z pismem Braille’a. Umożliwia ona komunikację z częścią administracyjną budynku (poziom +1) oraz z poziomem -1, gdzie znajdują się studia A, B, garderoby, szatnie
dla uczestników warsztatów i zajęć stałych, pomieszczenie kuchenne.

 

STUDIA TANECZNE I GARDEROBY

Na poziomie -1 znajdują się studia A, B, garderoby, szatnie dla uczestników warsztatów i zajęć stałych, pomieszczenie kuchenne. Poziom -1 posiada dostateczną dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem studia B oraz bocznych wyjść ewakuacyjnych. Do wspomnianych wyjść, jak i do Studia B prowadzą schody. Wyjście ewakuacyjne z poziomu -1, pozbawione przewyższeń i schodów znajduje się z tyłu budynku i jest zlokalizowane najbliżej platformy nr 2 oraz studia A.
• Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostęp do studia B przewidziano poprzez drzwi umieszczone w ścianie działowej, pomiędzy studiami A i B.

 • Istnieje możliwość zakupu biletu ulgowego dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna
  po okazaniu dokumentu w kasie Teatru, upoważniającego do takiej ulgi.
 • Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością

ma  prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku (prócz przycisków platformy nr 2) nie ma oznaczeń z pismem Braille’a
oraz nie ma oznaczeń kontrastowych lub druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W kasie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

• W budynku nie ma planów tyflograficznych.

• Poszczególne drzwi posiadają tabliczki informacyjne w kontrastowym kolorze.

 

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach.