DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Serwis teatrrozbark.pl prowadzony jest od 2014 roku. Zatem jego struktura  została opracowana przed  wprowadzeniem nowych przepisów, dotyczących dostępności.
Serwis jest rozbudowany oraz często aktualizowany ze względu na bogatą ofertę teatru.
Z powyższych powodów oraz ze względu na poziom skomplikowania technicznego poprawienie istniejącej platformy, a tym samym jej dostępności może być przeprowadzane sukcesywnie.

Próba wprowadzenia wszystkich poprawek w trybie natychmiastowym wiązałaby się z całkowitym wyłączeniem serwisu www oraz z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej www.teatrrozbark.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do  informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25

Deklarację sporządzono korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=20251f98-c303-497b-9125-f5d41fde62b8

z którego wynika, że strona internetowa www.teatrrozbark.pl spełnia wymagania w 94,67 %.

Kontakt w sprawie dostępności:

Agnieszka Kłosińska
tel. +48 32 428 13 11
e-mail: bow@teatrrozbark.pl
e-mail: a.klosinska@teatrrozbark.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark mieści się przy
ul. Wojciecha Kilara 29 w  Bytomiu (kod pocztowy 41-902). Budynek ze względu na przeprowadzoną rewitalizację  jest w dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem:
a) łatwego dostępu do kasy oraz Biura Obsługi Widza;
b) łatwego dostępu do technicznej antresoli sali widowiskowej;
c) łatwego dostępu do toalet na poziomie -1 (z wyłączeniem toalety przeznaczonej dla niepełnosprawnych);
d) oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
e) oznakowania kontrastowego lub w druku powiększonym ;

• Przed budynkiem, przy ul. Kilara, na pasie zieleni został umiejscowiony baner z nazwą instytucji (oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych).
• Na szczycie budynku (przy ul. Kilara) został zamontowany słup informacyjny z nazwą instytucji (oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych).
• Przed wejściem do budynku po obu stronach szerokich drzwi wejściowych (przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych) zostały umieszczone dwa banery z nazwą instytucji .
• Budynek jest wyposażony w 5 wejść. Dwa z nich na szczytowych ścianach są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia głównego prowadzą dwa podjazdy  z barierką,   zarówno od strony ulicy Kilara jak i parkingu wewnętrznego.
• Do tylnego wejścia prowadzi zjazd o małym nachyleniu od strony parkingu wewnętrznego.
• Wejście główne przeznaczone jest dla gości odwiedzających.
• Wejście tylne przeznaczone jest dla uczestników warsztatów, zajęć stałych oraz dla artystów.
• Wejście tylne z zewnętrzną klatką schodową jest wejściem przeznaczonym dla pracowników.
• Dwa wejścia boczne są traktowane jako ewakuacyjne i techniczne.
• Parking wewnętrzny, przeznaczony dla osób odwiedzających – nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
• Biuro Obsługi Widza oraz kasa znajduje się na parterze, po prawej stronie foyer, bezpośrednio przy wejściu głównym. Pomieszczenie to  nie posiada podjazdu ułatwiającego poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.
• Wejście na salę widowiskową jest zlokalizowane na tym samym poziomie co wejście główne oraz foyer. Prowadzą na nią dwuskrzydłowe szerokie drzwi. Wejście na salę widowiskową jest w pełni funkcjonalne pod kątem osób niepełnosprawnych.
• Na poziomie 0 znajduje się szatnia, kawiarnia oraz korytarz prowadzący do zaplecza sceny, sali konferencyjnej, a także części administracyjnej i studia ćwiczeń oznaczonego jako „C”. Jest on skomunikowany otwartą platformą dla osób niepełnosprawnych. Platforma wymaga uruchomienia oraz nadzoru przez pracownika teatru. Pracownicy  upoważnieni do obsługi platformy przebywają w bezpośrednim sąsiedztwie tego urządzenia, czyli w portierni przy wejściu głównym. Portiernia jest otwarta 24 godziny na dobę. Platforma jest wyposażona w przyciski funkcyjne wewnątrz oraz na zewnątrz. Platforma nie jest wyposażona w sygnały akustyczne.
• Na poziomie 0 (w korytarzu) zlokalizowana jest pierwsza toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie to oznaczone jest nr 0 /5.
• W tylnej części budynku na poziomie 0 znajduje się zaplecze sceniczne z dwoma wejściami na scenę dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
• Scena oraz jej zaplecze posiada niezależny monitoring wideo przeznaczony do nadzoru i komunikacji dla działań scenicznych. Nadzór nad tą częścią monitoringu sprawuje obsługa techniczna.
• Na zapleczu sceny znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych nr 2. Jest to platforma zabudowana, wyposażona w sygnalizatory akustyczne oraz w przyciski z pismem Braille’a. Umożliwia ona komunikację z częścią administracyjną budynku (poziom +1) oraz z  poziomem -1, gdzie znajdują się studia A, B, garderoby, szatnie dla uczestników warsztatów i zajęć stałych, pomieszczenie kuchenne, tylne wyjście oraz toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych oznaczona nr -1/ 2.
• Część administracyjna teatru (poziom +1) wyposażona jest w toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oznaczona numerem +1/11
• Korzystając z platformy nr 2, poziom -1 posiada dostateczną dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem studia B oraz bocznych wyjść ewakuacyjnych. Do wspomnianych wyjść, jak i do Studia B prowadzą schody. Wyjście ewakuacyjne z poziomu -1, pozbawione przewyższeń
i schodów znajduje się z tyłu budynku i jest zlokalizowane najbliżej platformy nr 2 oraz studia A.
• Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostęp do studia B przewidziano poprzez drzwi umieszczone w ścianie działowej, pomiędzy studiami A i B.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku (prócz przycisków platformy nr 2) nie ma oznaczeń z pismem Braille’a.
• W kasie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Ułatwianie dostępu